TOC

This article is currently in the process of being translated into Persian (~98% done).

The Basics:

Getting started

در ابتدا ، شما به آشنائی با ASP.NET نیاز دارید. اگر این آشنائی را ندارید ، برای شروع حتماً به آموزش پیشرفته ASP.NET ما نگاهی بیندازید. استفاده از ASP.NET AJAX در صورت داشتن IDE مناسب بسیار آسان تر می شود ، و ما Visual Studio Express 2012 را برای وب توصیه می کنیم ، همانطور که در آموزش ASP.NET ما توضیح داده شده است

پس از نصب آخرین نسخه ، "Visual Studio Express 2012 for Web" را راه اندازی کنید ، و هنگام انتخاب "وب سایت جدید ..." از فهرست پرونده ، از الگوی "ASP.NET for web" استفاده کنید.

در فصل های بعدی آموزش ASP.NET AJAX با باهم شروع خواهیم کرد.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!